1.    Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky sa vzťahujú pre nákup v e-shope  www.beauty-voyage.eu a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom tohto e-shopu  je Beauty - voyage, s.r.o, Družstevná 1410/11, 900 41 Rovinka, IČO: 51 872 871, zapísaná Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 42791/T.

 


Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Mail: info@beauty-voyage.eu

Telefón: +421 950 763 442

Poštová adresa: Družstevná 1410/11, 900 41 Rovinka

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Fio banka: 2701747691/8330

IBAN: SK43 8330 0000 0027 0174 7691

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami beauty-voyage.eu,  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami beauty-voyage.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 
2.     Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva medzi dodávateľom na jednej strane a spotrebiteľom na druhej strane
Dodávateľ  – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka, predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľ – fyzická  alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci (podnikateľ)- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kúpna zmluva – Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Od momentu potvrdenia objednávky vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 
3.    Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať Beauty-voyage, s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto Obchodných podmienok). Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@beauty-voyage.eu.
Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený ani používaný a musí byť v pôvodnom obale.  V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá pôvodnému stavu, predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Po obdržaní formuláru a splnení podmienok pri vrátení tovaru, je predávajúci povinný  najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby, pokiaľ mu nie je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.


4.    Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom oboznámiť predávajúceho.
Každý kozmetický výrobok má na obale napísaný odporúčaný dátum spotreby - expirácie. Počas tejto doby garantujeme zachovanie všetkých vlastností produktu.
Reklamovať tovar je možné aj v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá tovaru objednanému. Predávajúci je povinný tento konflikt odstrániť a to výmenou tovaru alebo poskytnutím zľavy na chybne dodaný tovar. Toto neplatí v prípade, že tento konflikt bol pred kúpou známy a kupujúci bol o ňom vopred informovaný a súhlasil s ním.
Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.info@beauty-voyage.eu pričom náklady spojené s doručením tovaru hradí kupujúci.
K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu reklamácie, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.
Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete TU.

5.    Platobné podmienky


V internetovom obchode www.beauty-voyage.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - peniaze za tovar zaplatí kupujúci pri prevzatí tovaru
bankový prevod - po prijatí objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na bankový účet vedený vo FIO banke. Po prijatí platby odošleme tovar a zároveň Vás budeme informovať, kedy zásielka dorazí
platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
 
6.    Doprava


Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho. Aktuálny cenník predávajúceho sa nachádza na stránke doprava a platby.
 
7.    Ceny


Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné (nie sme platci DPH). Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

8.    Elektronická faktúra


Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka. Elektronickú faktúru je možné si stiahnuť v klientskom účte či si ju vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@beauty-voyage.eu

9.     Záverečné ustanovenia


Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 25.9.2018.
V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z.  má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

Postup je nasledovný :

 

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  info@beauty-voyage.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, akým jeho reklamácia vybavená alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím ,  alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov SOI na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.